Bangkok world book capital 2013, หนังสือโลก

TH ENโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเล่มแรกวันที่ 27 มกราคม 2555

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเล่มแรก : หนังสือภาพ นิทาน ศิลปะและสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา เด็กปฐมวัย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารบ้านสานสองวัย ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๕ ร่มเกล้า เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้แวดล้อมเด็ก ตลอดจนอาสาสมัครที่มีบทบาทในการพัฒนาเด็ก และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านของกรุงเทพมหานคร สามารถสร้างเครื่องมือพัฒนาสมองเด็กด้วยหนังสือภาพที่สร้างสรรค์และนำเข้าถึงเด็กในพื้นที่ได้